ข่าวหน้าปก

ที่อยู่

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

หมายเลขโทรศัพท์

095-8677877

อีเมล์ติดต่อ

poezaword@gmail.com

สังคม 461 26 ม.ค. 2564

ไอเดียเจ๋ง รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สร้างทักษะสมอง วาดรูปลงพื้น เสริมจินตนาการให้เด็กปฐมวัยในโรงเรียนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค.64 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร "นายมานพ ปัทมาลัย" นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน “สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL” ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โดยมี "นางสาวปรีชารัตน์ เมฆฉาย" ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่ามะเขือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมผู้นำท้องถิ่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ ,ชมรมแอโรบิค ,ชมรม 3 ส.บ้านท่ามะเขือ เข้าร่วมพิธีเปิด

     โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน “สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL”ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง


     ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 50 คน ร่วมกันจัดทำลานกิจกรรม BBL ให้กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาการสมวัยภาพ/ข่าว : โต๊ะข่าวกำแพงเพชร

ข่าวฮอต